با ایجاد زیرساخت عرضه گازمایع به نرخ دوم، هیچ تغییری درمقدار سهمیه و قیمت گازمایع یارانه‌ای صورت نگرفته و خانوارها می توانند مانند قبل، گازمایع مورد نیاز خود را با استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار دریافت‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان قربانعلی مردانی اظهار کرد: عرضه گاز مایع به قیمت یارانه‌ای طبق روال قبل براساس سهمیه توزیع می‌گردد و خانوارهای مصرف کننده بدون هیچ نگرانی می‌توانند سهمیه گازمایع مورد نیاز خود را از شرکت های توزیع‌کننده دریافت نمایند. همچنین در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و براساس بند ب تبصره ۱۴قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت ، توزیع گازمایع برای مصرف کنندگانی که از گاز شهری بی بهره هستند، همانند گذشته مشمول دریافت گازمایع یارانه‌ای بوده و بدون تغییر با نرخ مصوب یارانه‌ای انجام می شود.

وی درخصوص توزیع گازمایع به سایر متقاضیانی که مشمول گازمایع یارانه‌ای نیستند گفت: به منظور استفاده متقاضیان فاقد سهمیه یارانه‌ای، خدمت جدیدی از سوی دولت صورت گرفته و امکان عرضه گازمایع بصورت غیریارانه‌ای فراهم شده‌است.

وی افزود: عرضه گاز مایع غیریارانه‌ای با استفاده از کارت بانکی و بدون نیاز به ثبت نام در سامانه صدف انجام می‌شود و مصرف کنندگان به راحتی می‌توانند از طریق شرکت‌های توزیع‌کننده در سراسر منطقه، گازمایع مورد نیاز خود را دریافت‌کنند.

انتهای خبر /