بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، راه و شهرسازی، توسعه - پایگاه خبری بامداد زاهدان
تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف سال ۱۴۰۲ راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان در ساخت بزرگراه 04 اردیبهشت 1403
مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان

تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف سال ۱۴۰۲ راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان در ساخت بزرگراه

مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان ، برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ این اداره در حوزه ساخت راهها هم از نظر اعتبار و هم از نظر عملکردی ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.